Nasze marki

Badanie powietrza

Badania wykonywane są w zakładach pracy, gdzie pracodawca organizuje pracę w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach, (…) zwanych dalej „zbiornikami”, zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, zgodnie z

  • 87. Podjęcie i prowadzenie pracy w zbiornikach

„Bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy wewnątrz zbiornika powietrze w zbiorniku należy zbadać na zawartość tlenu oraz gazów i par substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne”

Średni czas badania – terminy ustalane są indywidualnie,

Protokół z badań Pracownik Laboratorium wystawia na miejscu.

W przypadku badań chromatograficznych lub spektrofotometrycznych – termin przekazania wyników i protokołu z badań ustalamy indywidualnie

Grupa badań: Stężenie substancji niebezpiecznej w powietrzu

Wyznaczenie stężenia substancji w powietrzu

Badania wykonywane są metodami:

  • pomiaru bezpośredniego za pomocą przenośnego detektora gazów MGT (tlen, metan, tlenek węgla siarkowodór) firmy SENKO,
  • rurek wskaźnikowych typu Dräger,
  • Spektrofotometrii UV-VIS w próbkach powietrza pobranych do płuczek,
  • chromatografii gazowej z detektorem FID w próbkach powietrza pobranych na sorbenty,

Inne badania – na zapytanie

Zasady pobierania próbek:

  • pracownik Laboratorium pobiera próbki w miejscu zagrożenia

Wykaz wybranych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy na podstawie Dz. U. nr, poz. 817 z 2014 r. z późniejszymi zmianami.

Nazwa substancji NDS [mg/m3]
Aceton 600
Amoniak 14
Benzen 1,6
Chlor 0,7
Chlorowodór 5
Ditlenek azotu (NO2) 0,7
Kwas siarkowy (VI) frakcja torakalna 0,05
Ditlenek węgla 9000
Fenol 7,8
Formaldehyd 0,37
Siarkowodór 7
Tlenek węgla 23
Tlenek azotu (NO) 3,5
Toluen 100
Tritlenek siarki 1
Tlen ≥ 18% *

* – dopuszczalna zawartość tlenu w zbiorniku – na podstawie Dz. U. nr 169, poz. 1650 z 2003 roku


Unia Europejska