Nasze marki

Badanie osadów

Badania wykonywane są dla klientów z branży chemicznej oraz innych podmiotów na potrzeby technologiczne (np. osady zaburzające proces technologiczny lub osady kierowane do utylizacji, itp.)

Średni czas badania i oczekiwania na wyniki to 1-5 dni roboczych.

Grupa badań: Właściwości fizyko-chemiczne osadów

Badanie podstawowe:

 • stężenie jonów wodoru pH wyciągu wodnego, metodą potencjometryczną,
 • sucha pozostałość i zawartość wody, metodą wagową po suszeniu w 105 °C,
 • strata po prażeniu (zawartość związków organicznych w suchej masie), metodą wagową po prażeniu w 550 °C,
 • azot amonowy, metodą spektrofotometryczną po destylacji,
 • azot ogólny, metodą Kjeldahla,
 • fosfor ogólny, metodą spektrofotometryczną,
 • kwasowość lub zasadowość, metodą miareczkowania potencjometrycznego,

Badanie zawartości anionów

Badanie wykonywane jest metodą chromatografii jonowej za pomocą Systemu Chromatografii Jonowej Metrohm z detektorem konduktometrycznym (Fluorki, Chlorki, Azotany, Azotyny, Bromki, Siarczany, Fosforany),

Badanie zawartości związków organicznych: BTX, olej mineralny (C10 do C40), pochodne fenolu, itp.

Oznaczenie zawartości związków organicznych wykonujemy:

 • metodą chromatografii gazowej z detektorem FID, lub
 • metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem masowym typu „pułapka jonów” i zewnętrznym źródłem jonów typu EI (GC-MS).

Średni czas badania i oczekiwania na wyniki zanieczyszczeń organicznych wynosi do 7 dni roboczych.

Badanie zawartości metali (w tym metali ciężkich)

Badania wykonywane są metodami:

 • Spektrofotometryczną UV-VIS, lub Fotometryczną z zastosowaniem gotowych testów do kolorymetrii i spektrofotometrii, lub
 • Płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS), lub
 • Optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES), lub
 • Spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS),

Średni czas badania i oczekiwania na wyniki badania metali wynosi do 5 dni roboczych.

Inne badania – na zapytanie

Zasady pobierania i dostarczania próbek do Laboratorium:

 • należy dostarczyć od 100 do 1000 g, dobrze uśrednionej próbki w butelce z tworzywa lub szkła (w zależności od właściwości chemicznych próbki),

Unia Europejska