Nasze marki

Badanie ścieków

Badania wykonywane są dla klientów z branży chemicznej oraz podmiotów, w których powstają ścieki i są zobligowane do prowadzenia monitoringu ścieków, lub potrzebują badań na własne potrzeby technologiczne (np. ścieki kierowane do utylizacji).

Średni czas badania i oczekiwania na wyniki to 1-2 dni robocze.

Grupa badań: Właściwości fizyko-chemiczne ścieków

Badanie podstawowe:

 • przewodności elektrolitycznej właściwej, metodą konduktometryczną, zakres: 5 – 50000 mS/cm
 • stężenie jonów wodoru pH, metodą potencjometryczną, zakres: 1,0 – 14,0 ,
 • substancje rozpuszczone, metodą wagową, zakres: 50 mg/l – 25 g/l,
 • zawiesiny ogólne, metodą wagową, zakres: 10 – 5000 mg/l,
 • chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT, metodą spektrofotometryczną, zakres: 15 – 10000 mg/l
 • biologiczne zapotrzebowanie tlenu BZT(n-dni), metodą elektrochemiczną, zakres: 3 – 6000 mg/l,
 • azot amonowy, metodą spektrofotometryczną, zakres: 0,020 – 75 mg/l,
 • azot całkowity, metodą spektrofotometryczną, zakres: 0,50 – 250 mg/l,
 • ogólny węgiel organiczny OWO, metodą spektrofotometryczną, zakres: 2,0 – 600 mg/l,

Badanie zawartości anionów

Badanie wykonywane jest metodą chromatografii jonowej za pomocą Systemu Chromatografii Jonowej Metrohm z detektorem konduktometrycznym (Fluorki, Chlorki, Azotany, Azotyny, Bromki, Siarczany, Fosforany),

Badanie zawartości organiki

Oznaczenie zawartości związków organicznych w ściekach wykonujemy:

 • metodą chromatografii gazowej z detektorem FID, lub
 • metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem masowym typu „pułapka jonów” i zewnętrznym źródłem jonów typu EI (GC-MS).

Średni czas badania i oczekiwania na wyniki zanieczyszczeń organicznych wynosi do 7 dni roboczych.

Badanie zawartości metali

Badania wykonywane są metodami:

 • Spektrofotometryczną UV-VIS, lub Fotometryczną z zastosowaniem gotowych testów do kolorymetrii i spektrofotometrii, lub
 • Płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS), lub
 • Optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES), lub
 • Spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS),

Średni czas badania i oczekiwania na wyniki badania metali wynosi do 5 dni roboczych.

Inne badania – na zapytanie

Zasady pobierania i dostarczania próbek do Laboratorium:

 • należy dostarczyć od 500 do 5000 ml, dobrze uśrednionej próbki w butelce z tworzywa lub szkła (w zależności od właściwości chemicznych próbki), lub
 • zamówić pobieranie próbek, które zrealizuje pracownik naszego Laboratorium

Czeste wyszukiwania, dzieki ktorym jestesmy znalezieni: badanie ścieków Bydgoszcz, badanie ścieków kujawsko-pomorskie, badanie ścieków solec kujawski, badanie sciekow


Unia Europejska