Badanie składu i czystości produktów chemicznych

Badania wykonywane są dla klientów z branży produkcji i dystrybucji surowców chemicznych. Średni czas badania i oczekiwania na wyniki – terminy ustalane są indywidualnie (na zapytanie).

Grupa badań: Właściwości fizyko-chemiczne

Badanie gęstości (w 20 °C)

Badania wykonywane są metodą densymetryczną za pomocą:

  • gęstościomierza firmy Anton Paar typ DMA4500, z dokładności do 0,00005 g/cm³, lub
  • gęstościomierza DENSITO firmy Mettler Toledo, z dokładności do 0,0001 g/cm³, lub
  • za pomocą areometru, lub
  • metodą pomiaru objętości i masy;

Wyznaczenie zawartości (stężenia) lub określenie charakteru badanej substancji

Badania wykonywane są metodami:

  • Miareczkowania: alkacymetrycznego, potencjometrycznego, jonoselektywnego, kompleksometrycznego, grawimetrycznego, itp
  • Spektrofotometrii UV-VIS, kolorymetrii, fotometrii,
  • chromatografii jonowej za pomocą Systemu Chromatografii Jonowej Metrohm z detektorem konduktometrycznym (Fluorki, Chlorki, Azotany, Azotyny, Bromki, Siarczany, Fosforany),
  • spektrometrii XRF za pomocą Spektrometru NEX QC firmy Rigaku,
  • Spektrometrii w podczerwieni (FT-IR) za pomocą spektrometru IRSpirit firmy SHIMADZU
    (przystawka QATR-S, lub w pastylce KBr)

Badanie zawartości metali

Badania wykonywane są metodami:

  • Spektrofotometryczną UV-VIS, lub Fotometryczną z zastosowaniem gotowych testów do kolorymetrii i spektrofotometrii, lub
  • spektrometrii XRF za pomocą Spektrometru NEX QC firmy Rigaku,
  • Płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS), lub
  • Optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES), lub
  • Spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS),

Inne badania – na zapytanie

Zasady pobierania i dostarczania próbek do Laboratorium:

  • należy dostarczyć od 5 do 100 g substancji stałej lub 10 do 1000 ml cieczy, dobrze uśrednionej próbki w butelce z tworzywa lub szkła (w zależności od właściwości chemicznych próbki).

Unia Europejska