Nasze marki

Badanie składu i czystości kwasu solnego

Badania wykonywane są dla klientów z branży dystrybucji surowców chemicznych. Średni czas badania i oczekiwania na wyniki to 1-2 dni robocze.

Grupa badań: Właściwości fizyko-chemiczne kwasu, wg PN-C-84046

Badanie gęstości (w 20 °C)

Badanie wykonywane jest metodą densymetryczną za pomocą gęstościomierza firmy Anton Paar typ DMA4500, z dokładności do 0,00005 g/cm³

Wyznaczenie zawartości % (stężenia) kwasu solnego

Badanie wykonywane jest metodą:

 • Densymetryczną bezpośrednio w próbce kwasu, , za pomocą gęstościomierza firmy Anton Paar typ DMA4500, lub
 • Miareczkowania alkacymetrycznego

Badanie zawartości żelaza

Badanie wykonywane jest metodą:

 • Spektrofotometryczną z 2,2-bipirydylem, lub
 • Płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS), lub
 • Optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)

Badanie zawartości chloroorganiki

 • Oznaczenie zawartości związków chloroorganicznych typu dichlorobenzeny (o-DCB i p-DCB), wykonujemy metodą chromatografii gazowej z detektorem FID, po ekstrakcji kwasu rozpuszczalnikiem (metoda zmodyfikowana)
 • Oznaczenie zawartości związków chloroorganicznych typu CCl4, CHCl3, TRI – wykonujemy metodą chromatografii gazowej z detektorem ECD, po ekstrakcji kwasu rozpuszczalnikiem (metoda zmodyfikowana), lub
 • metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem masowym typu „pułapka jonów” i zewnętrznym źródłem jonów typu EI (GC-MS).

Badanie zawartości substancji utleniających

Badanie wykonywane jest metodą jodometryczną,

Badanie zawartości kwasu siarkowego w przeliczeniu na SO42-

Badanie wykonywane jest metodą:

 • Grawimetryczną (wagową) z chlorkiem baru, lub
 • Nefelometryczną z chlorkiem baru (spektrofotometria VIS),

Badanie zawartości metali (na życzenie Klienta)

Badanie wykonywane jest metodą:

 • Płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS), lub
 • Optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)

Średni czas badania i oczekiwania na wyniki badania metali wynosi do 5 dni roboczych.

Zasady pobierania i dostarczania próbek do Laboratorium:

 • należy dostarczyć 1000 ml dobrze uśrednionej próbki w butelce z tworzywa.

Unia Europejska