Nasze marki

Badanie składu jakościowego oraz ilościowego

Usługa kierowana jest do klientów z branży produkcji i przerobu chemikaliów organicznych, szczególnie w procesach recyklingu, oraz do jednostek nie posiadających własnego zaplecza badawczego.

Realizujemy badania:

 • jakościowe, identyfikacyjne oraz ilościowe surowców, półproduktów i produktów, materiałów technicznych i chemicznych oraz odpadów powstających i stosowanych w procesach technologicznych prowadzonych przez klientów,
 • badania „międzyoperacyjne” w procesach produkcyjnych,
 • badania identyfikacyjne substancji odpadowych lub o nieznanym składzie chemicznym

Oferujemy doradztwo techniczne w zakresie badawczym.

Średni czas badania i oczekiwania na wyniki – terminy ustalane są indywidualnie (na zapytanie).

Badania wykonywane są metodami:

 • Miareczkowania: alkacymetrycznego, potencjometrycznego, jonoselektywnego, kompleksometrycznego, grawimetrycznego, itp
 • Spektrofotometrii UV-VIS, kolorymetrii, fotometrii,
 • chromatografii jonowej za pomocą Systemu Chromatografii Jonowej Metrohm z detektorem konduktometrycznym,
 • Spektrometrii XRF za pomocą Spektrometru NEX QC firmy Rigaku,
 • Spektrometrii w podczerwieni (FT-IR) za pomocą spektrometru IRSpirit firmy SHIMADZU
  (przystawka QATR-S, lub w pastylce KBr),
 • Chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (FID), lub
 • Chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem masowym typu „pułapka jonów” i zewnętrznym źródłem jonów typu EI (GC-MS),
 • Destylacji prostej, równowagowej, azeotropowej, z parą wodną lub pod zmniejszonym ciśnieniem

Zasady pobierania i dostarczania próbek do Laboratorium:

 • należy dostarczyć od 5 do 200 g substancji stałej lub 10 do 1000 ml cieczy, dobrze uśrednionej próbki w butelce z tworzywa lub szkła (w zależności od właściwości chemicznych próbki).

Unia Europejska